Thông báo

Công văn số 4443/BYT-QLD về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước

Đổi mã thẻ gameCông văn số 4443/BYT-QLD ngày 20/8/2020 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước

Công văn số 4443/BYT-QLD

Nội dung chi tiết

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Đề án