Thông báo

Công văn số 13861/QLD-GT về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Công văn số 13861/QLD-GT ngày 19/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Công văn số 13861/QLD-GT

Nội dung dự thảo Thông tư